Kim jesteśmy

Serwis internetowy isp.horyzontmedia.pl, został stworzony do komunikacji z partnerami i kooperantami firmy Horyzont Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy 40-158 przy ulicy Jesionowej 22.

Klauzula Informacyjna

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO.

Celem tego dokumentu jest zaznajomienie użytkownika ze sposobem, w jaki nasza firma traktuje dane osobowe i jakie są prawa użytkownika usługi oraz serwisu internetowego isp.horyzontmedia.pl w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy jest koniecznym warunkiem do rzeczywistego zawarcia umowy i świadczenia usług z naszej strony. Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwanej dalej “podmiotem danych”), tj. wszelkie dane, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę fizyczną. Przetwarzanie danych osobowych to dowolna operacja lub grupa operacji z danymi osobowymi, przeprowadzana również w sposób zautomatyzowany, taki jak zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, przechowywanie, modyfikowanie, wyszukiwanie, używanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie, ale także ograniczanie i usuwanie lub niszczenie. Na tym etapie nie potrzebujemy zgody użytkownika, przetwarzamy dane osobowe tylko w trybach, w których wyraźna zgoda nie jest wymagana.

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w następujących celach:

  • zawarcia i realizacji świadczeń wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym dostarczania usług, wykonania przyłącza oraz instalacji w lokalu, a także usuwania awarii i konserwacji sieci (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
  • wystawianie i przechowywania faktur i przyjmowanie płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w zw. z 112 ustawy o podatku towarów i usług oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
  • windykacji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
  • obsługi reklamacji ( 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);
  • gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych retencyjnych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 159 i nast. ustawy prawo telekomunikacyjne);
  • realizacji próśb klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • przedstawienia propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub usług powiązanych z usługami telekomunikacyjnymi (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
  • w przypadku uprzedniej zgody, kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne – Twoja zgoda);
  • w przypadku uprzedniej zgody, przesłania informacji handlowej w zakresie usług telekomunikacyjnych i usług powiązanych na podany w formularzu adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i  świadczeniu usług drogą elektroniczną – Twoja zgoda);
  • w przypadku uprzedniej zgody, prowadzenia spisu abonentów oraz biura numerów, zgodnie z art. 66 i 67 prawa telekomunikacyjnego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 169 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne – Twoja zgoda);

O ile wyraziłaś/wyraziłeś zgodę możemy również przetwarzać dane osobowe takie jak numer rachunku bankowego, numer karty płatniczej lub numery telefonów kontaktowych.

 Administratorem danych osobowych Horyzont Media Spółka z o.o.z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy 40-158, przy ulicy Jesionowej 22. Ponadto dostęp do danych osobowych w zakresie określonym w punktach 5, 6 i 7 ma także firma ModernTV s.r.o., IČO: 03864227, numer rejestracyjny: C 86792, zarejestrowana w sądzie okręgowym w Brnie, z siedzibą przy ulicy U vodárny 3032/2a, Královo Pole, 616 00 Brno, z którą nasza firma zawarła umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Firma ModernTV s.r.o. przetwarza dane w celu zapewnienia funkcjonowania naszych usług (administruje nasz system informatyczny), nie korzysta jednak z danych na własny użytek, jedynie je przetwarza

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy OVIGO oraz agenci i przedstawiciele handlowi OVIGO.  Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z OVIGO przy realizacji świadczeń wynikających z umowy, a także biurom rachunkowym, kancelariom prawnym oraz podmiotom zajmującym się windykacją, z którymi OVIGO zawarł stosowną umowę. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych powyżej.

 Dane osobowe przechowujemy w okresie trwania zawartej z nami umowy. Po wygaśnięciu umowy kontynuujemy przechowywanie danych przez okres umożliwiający dochodzenie roszczeń oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami, a w zakresie danych zawartych na fakturach/paragonach przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego.

 Prawa przysługujące użytkownikowi: Prawo do tego, aby przetwarzane były jedynie dokładne dane osobowe, które odpowiadają stanowi faktycznemu – dotyczy to również prawa do poprawiania niedokładnych/błędnych danych osobowych, Prawo żądania usunięcia danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku podejrzenia że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Prawo do przenoszenia danych. Prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/.). Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, Prawo do zawiadomienia o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych.

W przypadku, gdy zostanie umowa o świadczenie usług online, mamy prawo sprawdzić państwo członkowskie zameldowania użytkownika, abyśmy mogli również zezwolić na korzystanie z usługi w innych krajach UE. Niniejszym jesteśmy upoważnieni do weryfikacji państwa członkowskiego zamieszkania abonenta użytkownika za pomocą środków, o których mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1128 Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 14 czerwca 2017 r.

Dane kontaktowe: drogą elektroniczną – e-mail biuro@horyzontmedia.pl lub pisemnie w siedzibie firmy (ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice). Zgodnie z przepisami prawa wyznaczony został niezależny inspektor ochrony danych, odpowiedzialny za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę w należyty sposób. Adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@horyzontmedia.pl